Όροι διαγωνισμού -2

Όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό10K FOLLOWERS “Gruppe”

 

 1. H σύμφωνα με τους παρόντες όρους διεξαγόμενη ενέργεια με τίτλο “10K FOLLOWERS” (εφεξής θα αναφέρεται ως ο «Διαγωνισμός»), διοργανώνεται από την εταιρεία Gruppe, η οποία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη (Ηπείρου 18, Καλοχώρι) (εφεξής θα αναφέρεται ως ο «Διοργανωτής»), σε συνεργασία με την εταιρεία TwistedSquare, η οποία εδρεύει στη Πάροδος Τζαβέλλα 42β, στη Θεσσαλονίκη και διαχειρίζεται τη σελίδα “Gruppe.gr” στο Instagram και το λογαριασμό “gruppe_design_wise” στο Instagram (εφεξής θα αναφέρεται ως ο «Διαχειριστής»).

 

2.Ο Διαγωνισμός δεν παρέχεται σε συνδυασμό με το Instagram και δεν χρηματοδοτείται, υποστηρίζεται ή οργανώνεται κατ’ οποιονδήποτε τρόπο από το Instagram. Παραλήπτης των πληροφοριών που θα διαθέσουν οι συμμετέχοντες δεν είναι το Instagram, αλλά ο Διοργανωτής και ο Διαχειριστής. Οι διαθέσιμες πληροφορίες χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το Διαγωνισμό. Για το περιεχόμενο του Διαγωνισμού ευθύνονται αποκλειστικά ο Διοργανωτής και ο Διαχειριστής και όχι το Instagram. Το Instagram δεν έχει οποιαδήποτε σχέση με το συγκεκριμένο Διαγωνισμό. Αποκλείεται κατά βάση οποιαδήποτε ευθύνη του Instagram ως προς το συγκεκριμένο Διαγωνισμό. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό καθίσταται δυνατή μόνο υπό τους παρακάτω όρους. Με τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, ο συμμετέχων αποδέχεται ρητά τους παρόντες όρους συμμετοχής.

 

 1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα ενήλικα άτομα που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και στην Κύπρο, έχουν έγκυρο προσωπικό λογαριασμό στο Instagram και παρέχουν ακριβείς προσωπικές πληροφορίες που εμπίπτουν στο πλαίσιο φιλοξενίας του διαγωνισμού.Η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο στη χώρα όπου ο συμμετέχων διαμένει μόνιμα και η συμμετοχή προσφέρεται μέσω του λογαριασμού του Instagram στη διεύθυνση https://www.instagram.com/gruppe_design_wise/. Αιτήματα για συμμετοχή στο διαγωνισμό από άτομα που κατοικούν σε άλλες χώρες δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Οι εργαζόμενοι στον Διοργανωτή, καθώς και όλα τα άτομα που εμπλέκονται στο σχεδιασμό και στη φιλοξενία του διαγωνισμού, αποκλείονται από τη συμμετοχή. Ομοίως, οι συγγενείς πρώτου και δευτέρου βαθμού, συμπεριλαμβανομένων των συζύγων τους, αποκλείονται από το διαγωνισμό. Ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα να αποκλείσει μεμονωμένα πρόσωπα από τη συμμετοχή, όταν συντρέχουν σχετικοί λόγοι όπως παραβίαση των όρων συμμετοχής, και συγκεκριμένα χειραγώγηση, διπλή συμμετοχή κλπ. και διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι δωρεάν και δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε εκ των προϊόντων που παρέχει ο Διοργανωτής ή/και ο Διαχειριστής. Η συμμετοχή είναι εφικτή μόνο μέσω του λογαριασμού του Instagram στη διεύθυνσηhttps://www.instagram.com/gruppe_design_wise/.

 

 1. Ο Διαγωνισμός ξεκινάει τηνΤετάρτη13 Ιανουαρίου 2021 (στις 12.00μμ) και λήγει στις Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021 (στις 21.00). Μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα καμία συμμετοχή δε θα γίνεται δεκτή. Κάθε συμμετέχων (που εμφανίζεται με το ίδιο Instagram ID) μπορεί να συμμετάσχει όσες φορές επιθυμεί κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού και μπορεί να κερδίσει μία μόνο φορά το δώρο.

 

 1. Ο Διαγωνισμός θα διεξάγεται ως εξής: Προκειμένου να συμμετάσχουν, οι χρήστες θα πρέπει να μεταβούν στο σχετικό Instagram post που έχει αναρτηθεί για τις ανάγκες διεξαγωγής του Διαγωνισμού στο χρονολόγιο του λογαριασμού Instagram “gruppe_design_wise”. Για την ενεργή συμμετοχή στο Διαγωνισμό απαιτείται ο κάθε χρήστης να είναι ήδη ακόλουθος ή να κάνει followτολογαριασμό Instagram “gruppe_design_wise” και να πραγματοποιήσει σχόλιο κάτω από την ανάρτηση του Διαγωνισμού, όπου θα αναφέρει έναν φίλο/η του, για να συμμετάσχει στη συνέχεια στην κλήρωση τουδώρου.Ρητά δηλώνεται ότι ο Διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να μην ανεβάσει (upload) ή εκ των υστέρων να αφαιρέσει οποιαδήποτε συμμετοχή, της οποίας το περιεχόμενο είναι προσβλητικό ή αντίκειται στο νόμο ή τα χρηστά ήθη με οποιονδήποτε τρόπο. Κάθε συμμετέχων (που εμφανίζεται με το ίδιο Instagram ID) μπορεί να συμμετάσχει όσες φορές επιθυμεί κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού και μπορεί να κερδίσει μία μόνο φορά το δώρο.Όσοι εξαιρούνται από το Διαγωνισμό (παράγραφος 3), δεν έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν. Κάνοντας σχόλιο στο post του διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες συναινούν αυτομάτως στους παρόντες όρους.

 

 1. Οι συμμετέχοντες που θα δηλώσουν εγκύρως συμμετοχή θα λάβουν μέρος σε ηλεκτρονική κλήρωση για την ανάδειξη τεσσάρων (4) νικητών και δύο (2) επιλαχόντων,οι οποίοι θα κληρωθούν ως αναπληρωματικοί για την περίπτωση που οι νικητές αρνηθούν το έπαθλο ή αδρανήσουν να αποδεχτούν το δώρο τους για οποιοδήποτε λόγο για διάστημα μεγαλύτερο των 7 ημερών από τη στιγμή που ανακοινώθηκαν οι νικητές ή αν η συμμετοχή τους στη κλήρωση ακυρωθεί ή δεν είναι προσήκουσα.
 2. Και οι τέσσερις (4)νικητές κερδίζουν από έναν (1) πολυκόφτηKYKLOS της Gruppe (εφεξής θα αναφέρεται ως το «Δώρο»).
 3. Διευκρινίζεται ότι τα Δώρα του διαγωνισμού θα αποσταλούν μέσω ταχυδρομείου ή κούριερ στον κάθε νικητή προσωπικά, στη δηλωθείσα από αυτόν διεύθυνση, με έξοδα του Διοργανωτή, εντός 20 ημερών από την ημερομηνία της κλήρωσης. Κάθε νικητής κατά την παραλαβή του Δώρου του θα πρέπει να επιδείξει την αστυνομική του ταυτότητα ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο αποδεικτικό έγγραφο που να αποδεικνύει ότι τα στοιχεία που έχει δηλώσει είναι αληθή και ακριβή. Η ευθύνη του Διοργανωτή και του Διαχειριστή περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση του Δώρου. Ο Διοργανωτής και ο Διαχειριστής δεν υπέχουν ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το δώρο ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του διαγωνισμού και της απονομής του Δώρου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής παύει να υφίσταται.

 

 1. Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί, μέσω της ιστοσελίδας namepicHYPERLINK “https://namepicker.net/?fbclid=IwAR1tmnXkOb734TgmiEXLfEVQPzi1uV5EB3KMCo6ksjyDUquGubFyQPcqDV4″kHYPERLINK “https://namepicker.net/?fbclid=IwAR1tmnXkOb734TgmiEXLfEVQPzi1uV5EB3KMCo6ksjyDUquGubFyQPcqDV4″er.net, την Τρίτη26 Ιανουαρίου 2021, στις 21:00, στα γραφεία του Διαχειριστή. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που έχουν λάβει μέρος από την αρχή έναρξης του Διαγωνισμού ως και την λήξη αυτού (άρθρο 4 του παρόντος). Τα ονόματα των νικητών θα ανακοινωθούν την ίδια ημέρα στονεπίσημο λογαριασμό “gruppe_design_wise” στο Instagram, με σχετική ανάρτηση. Οι νικητές θα κληθούν, άμεσα να στείλουν τα στοιχεία τους, ώστε να ενημερωθούν για τις λεπτομέρειες παραλαβής του δώρου τους, μέσω μηνύματος στον επίσημο λογαριασμό “gruppe_design_wise” στο Instagram. Το Δώρο είναι απολύτως προσωπικό, δε μεταβιβάζεται, δεν εξαργυρώνεται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή άλλα δώρα.Διευκρινίζεται ότι ο Διοργανωτής και ο Διαχειριστής δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η απονομή του ως άνω δώρου, για λόγους που ανήκουν εκτός της δικής τους εύλογης δυνατότητας ελέγχου.
 2. Για την αποστολή του δώρου στους νικητές ο Διοργανωτής απαιτεί το όνομα, τη διεύθυνση, το τηλέφωνο και την ηλικία των νικητών (εφεξής θα αναφέρονται ως οι «Απαιτούμενες Πληροφορίες»).Οι Απαιτούμενες Πληροφορίες μπορούν να καταγραφούν από τον Διοργανωτή και τον Διαχειριστή στο πλαίσιο της φιλοξενίας του διαγωνισμού. Ο Διοργανωτής και ο Διαχειριστής, θα αντιμετωπίσουν τις Απαιτούμενες Πληροφορίες ως εμπιστευτικές, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, και δεν θα τις αποκαλύψουν σε τρίτους. Ο συμμετέχων συναινεί στην καταγραφή των Απαιτούμενων Πληροφοριών από τον Διοργανωτή και τον Διαχειριστή κατά τη χρονική διάρκεια του διαγωνισμού και κατά τη διεξαγωγή του. Μετά το πέρας του διαγωνισμού και την αποστολή των δώρων στους νικητές, όλες οι Απαιτούμενες Πληροφορίες θα διαγραφούν στο πλαίσιο εφαρμογής των ισχυουσών νομικών διατάξεων. Η συγκατάθεση που δίδεται στον Διοργανωτή και στον Διαχειριστή για τη χρήση και καταγραφή των Απαιτούμενων Πληροφοριών μπορεί φυσικά να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή και ο συμμετέχων μπορεί να αποχωρήσει από το διαγωνισμό. Σχετική ειδοποίηση μέσω e-mail (στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Διαχειριστή) επαρκεί για αυτό.

 

 1. Η μη εμφάνιση κάποιων από τους νικητές εντός 7 ημερών από την ημέρα της κλήρωσης ή η άρνηση του Δώρου εντός των χρονικών ορίων που θα ορίζεται γραπτώς στο προσωπικό μήνυμα που θα αποσταλεί στους νικητές, η άκυρη ή η ακυρώσιμη συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγονται με την οριστική απώλεια του δικαιώματος διεκδίκησης του Δώρου.Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε νικητής του Διαγωνισμού δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το δώρο του, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του δώρου και αυτό αποδίδεται με σειρά προτεραιότητας στους επιλαχόντες. Δικαίωμα συμμετοχής για τα δώρα θα έχουν όλες οι έγκυρες συμμετοχές. Ως έγκυρη συμμετοχή θεωρείται αυτή που (α) πληροί τις προϋποθέσεις όλων των σταδίων του Διαγωνισμού, όπως αυτά περιγράφονται στους παρόντες όρους, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή ή του Διαχειριστή, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από το συμμετέχοντα στα συστήματα του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου, (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα του Διαχειριστή, από την ημερομηνία και ώρα έναρξης του Διαγωνισμού μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξης του Διαγωνισμού και (δ) το υλικό που υπέβαλε ο συμμετέχων δεν προσβάλλει το Νόμο, τα χρηστά ήθη ή δικαιώματα τρίτων. Ο Διοργανωτής και ο Διαχειριστής διατηρούν το δικαίωμα να ακυρώσουν και μετά την ηλεκτρονική κλήρωση συμμετοχή, σε περίπτωση που ο λόγος της ακυρότητας ως ανωτέρω εντοπιστεί εκ των υστέρων.
 2. Ο Διοργανωτής και ο Διαχειριστής διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν, ανακαλέσουν, παρατείνουν ή μειώσουν τη διάρκεια της παρούσας προωθητικής ενέργειας, με ανάλογη ειδοποίηση στην ανωτέρω σελίδα στο Instagram, κατά την κρίση τους καθώς και να μεταβάλλουν τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή /και να ματαιώσουν την προωθητική ενέργεια στο λογαριασμό “gruppe_design_wise” στο Instagram.Ο Διοργανωτής και ο Διαχειριστής διατηρούν την ευχέρεια να ακυρώνουν συμμετοχές με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να μη συμμετέχουν στο Διαγωνισμό, μεταξύ άλλων σε περίπτωση που οι αναρτήσεις/σχόλιά τους προσβάλλουν την εικόνα του Διοργανωτή ή του Διαχειριστή ή τα κρατούντα ήθη και έθιμα κ.λπ. Στην περίπτωση αυτή, διαγράφεται απευθείας το εν λόγω σχόλιο ή φωτογραφία από το χρονολόγιο της σελίδας. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Διαγωνισμού κάθε υποχρέωση του Διοργανωτή και του Διαχειριστή έναντι των συμμετεχόντων παύει να υφίσταται.

 

 1. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά του Διοργανωτή και του Διαχειριστή.

 

 1. Ο Διαχειριστής θα αναρτήσει ανακοίνωση στο λογαριασμό “gruppe_design_wise” στο Instagram, με το όνομα του νικητή στο λογαριασμό. Οι νικητές θα πρέπει να στείλουν τα στοιχεία τους με προσωπικό μήνυμα στο λογαριασμό “gruppe_design_wise” στο Instagram, εντός 7 ημερών από την ημέρα της κλήρωσης για να ενημερωθούν για τις λεπτομέρειες παραλαβής του Δώρου τους. Σε περίπτωση που κάποιος από τους νικητές αρνηθεί το Δώρο, αδρανήσει ή ακυρωθεί η συμμετοχή του, εντός του χρονικού ορίου που θα ορίζεται με την ανακοίνωση των νικητών, τότε το Δώρο δίνεται στον πρώτο αναπληρωματικό, ο οποίος αντίστοιχα έχει συγκεκριμένο χρονικό όριο, το οποίο θα ορίζεται στην επικοινωνία μαζί του (είτε τηλεφωνική ή γραπτή), να το αποδεχτεί.

 

 1. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Ο Διοργανωτής και ο Διαχειριστής δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Διαγωνισμού. Περαιτέρω, ο Διοργανωτής και ο Διαχειριστής δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών. Οι συμμετέχοντες ρητά αποδέχονται ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους εγγραφής του Instagram και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι του Διοργανωτή και του Διαχειριστή. Περαιτέρω, ο Διοργανωτής και ο Διαχειριστής δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στο Instagram και το λογαριασμό “gruppe_design_wise”, με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της προωθητικής ενέργειας ή ακύρωσης κάποιων συμμετοχών λόγω μη καταχώρησης της ανάρτησής τους.

 

 1. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό αποτελεί σαφή και εκ μέρους του συμμετέχοντα δήλωση κατά την έννοια του ν.2472/1997, όπως ισχύει σήμερα, για την τήρηση των στοιχείων του και την επεξεργασία τους για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του Διαγωνισμού καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας του συμμετέχοντα σχετικά με το Διαγωνισμό. Τα προσωπικά στοιχεία των νικητών και των επιλαχόντων θα τηρούνται μέχρι την ημερομηνία της εκδήλωσης κατά τα ανωτέρω. Μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού, κατά τα οριζόμενα στους παρόντες αναλυτικούς όρους, τα σχετικά στοιχεία θα καταστρέφονται.

 

 1. Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεσή τους και εξουσιοδότηση στο Διοργανωτή και στο Διαχειριστή για την προβολή του Διαγωνισμού ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET. Έτσι, ο Διοργανωτής επιφυλάσσει για τον εαυτό του το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με τον παρών Διαγωνισμό για διαφημιστικούς σκοπούς. Η δε συμμετοχή στον παρών Διαγωνισμό παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς.

 

 1. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι του Διοργανωτή και του Διαχειριστή.

 

 1. Οι παρόντες αναλυτικοί όροι συμμετοχής στο Διαγωνισμό βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα Gruppe.gr. Οι συμμετέχοντες που επιθυμούν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους του Διαγωνισμού μπορούν να απευθύνονται στο Διαχειριστή στο τηλεφωνικό κέντρο 2310 028297 (Δευτέρα – Παρασκευή: 10.00 – 17.00).